หน้าแรก      
 
ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ
ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
ในการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยได้พัฒนา ประสิทธิภาพ
การดำเนินการด้าน สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับความ พยายามที่จะลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน
 
 
 
 
  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รางวัลสถานประกอบการที่ไม่ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 11 ล้านชั่วโมง
กระทรวงแรงงาน
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  รางวัลสถานประกอบการชั้นดี ประเภทเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Zero Accident year 2008 –8,975,911 Hrs
กระทรวงแรงงาน
นายจ้างดีเด่น
หอการค้าไทย-ออสเตรเลีย
หลักการบริหารจัดการที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.นเรศวร
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
คณะกรรมการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22
  รางวัลการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด
รองนายกรัฐมนตรี
Zero Accident year 2007 – 6,590,971 Hrs
กระทรวงแรงงาน
มาตรฐานแรงงานไทย
กระทรวงแรงงาน
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จ.พิจิตร โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  เครื่อข่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เครือข่ายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2549
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร
ศูนย์เรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ ปปส
รางวัลสถานประกอบการที่ไม่ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 3080623 ชม.
กระทรวงแรงงาน
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
To be number one ดีเด่นระดับจังหวัด
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
คณะกรรมการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20
  รางวัลการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด
คณะกรรมการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รางวัลสถานประกอบการชั้นดี ประเภทโรงประกอบโลหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
รางวัลสถานประกอบการชั้นดี ประเภทเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  ประกาศนียบัตรด้านการเสริมสร้างสุขภาพในสถานประกอบการ
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
เกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัด ตามโครงการโรงงานสีขาว
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รางวัลชมเชยด้านแรงงานหญิง
กระทรวงแรงงาน
รางวัลชมเชยด้านแรงงานสัมพันธ์
กระทรวงแรงงาน
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน ขนาดเล็ก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รางวัลการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด
คณะกรรมการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงา
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  รางวัลดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน ประเภท กิจการอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง
กระทรวงแรงงาน

Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Access denied for user 'dba_akara'@'localhost' (using password: YES) in C:\Inetpub\vhosts\myaha.net\httpdocs\demo\akara\library\adodb\drivers\adodb-mysql.inc.php on line 382